Gestió Integral de la Recerca

L'IDIAP Jordi Gol es va crear al 1995 per iniciativa de l'Institut Català de la Salut amb l'objectiu de promoure, desenvolupar, donar suport i difondre la recerca a l'Atenció Primària de Salut.


Els serveis i activitats que es presten a través de l'IDIAP són diversos: capacitació d'investigadors; promoció i consolidació de grups i xarxes; promoció, assessorament i desenvolupament de nous projectes; desenvolupament de tasques d'informació i difusió de resultats; edició de publicacions; captació i gestió de fons pel finançament dels diferents projectes.


Per a la gestió de totes aquestes activitats hem creat una aplicació informàtica que integra tota la informació de l'IDIAP Jordi Gol: el GIR, Gestió Integral de la Recerca.


El seu principal objectiu és donar suport a tots els investigadors en la gestió de la seva activitat investigadora. Permet seleccionar informació d'interès i treure diferents tipus de llistats (per pantalla, en paper, en format electrònic)


En aquesta aplicació trobareu la següent informació:


  • Informació dels investigadors, del lloc on treballen, interessos de recerca que tenen, grups i xarxes de recerca en els que participen, i projectes, publicacions i altre producció científica que han realitzat facilitant l'obtenció del seu currículum vitae.
  • Informació dels projectes, de les convocatòries on es presenten, la seva situació actual, el seu finançament, les memòries, els recursos importants adquirits (humans i equipament) i la producció científica resultant del projecte. Els membres de l'equip investigador d'un projecte poden accedir a un apartat amb documentació i altre informació d'utilitat del projecte.
  • Memòria científica en la que es recullen totes les publicacions, tesis doctorals, presentacions a congressos, beques, premis i projectes realitzats.
  • Altres activitats de gestió com: Gestió dels Assaigs clínics, Gestió del CEIC, gestió dels Comitès de recerca...

Us recomanem utilitzar els navegadors Mozilla Firefox o Chrome